หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

หลักการและความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารนิเทศห้องสมุด การสืบค้น การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งสารสนเทศ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศบนระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมัลติมีเดีย การสร้างสารนิเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าสารข้อมูลอาจารย์: นิธิมา แก้วมณีศึกษาข้อมูลดังนี้
· ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
· ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
· องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
· แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
· วิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์
· ประเภทของคอมพิวเตอร์
· ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
· อุปกรณ์การนำเข้าข้อมูล
· ซีพียูและหน่วยความจำหลัก
· หน่วยความจำสำรอง
· เทคโนโลยีด้านการส่งออกข้อมูลแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
· ประเภทของซอฟแวร์
· ซอฟแวร์ระบบ (System Software)
· ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application software)ภาษาโปรแกรม (Programming Language)
· ระบบแฟ้มข้อมูล
· ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล
· ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
· องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
· ความสัมพันธ์ของข้อมูล
· ประเภทของระบบฐานข้อมูล
· การออกแบบระบบฐานข้อมูลการสร้างระบบฐานข้อมูล
· การสื่อสารโทรคมนาคม
· องค์ประกอบระบบสื่อสารโทรคมนาคม
· ตัวกลางหรือช่องทางของการสื่อสาร
· สัญญาณอิเลคทรอนิคส์
· ลักษณะตัวกลางในการสื่อสาร
· กระบวนการสื่อสาร
· เครือข่าย
· อินเทอร์เน็ต
· World Wide WebWireless Networkจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ· ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรม
· การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
· การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
· อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
· การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
ที่มาhttp://commsci.pn.psu.ac.th/commsciweb/couse_outline/CA/870221.doc
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ